NELER YAPIYORUZ

Proje Yönetim Hizmetleri

Teslim Aşaması

Nihai metraj ve kesin hesap işlemlerinin yapılması, Tüm projeye ait proje ve dokümanların arşivlenmesi, Eksik ve kusurlu işlerin tespiti, Geçici kabulün gerçekleştirilmesi, Sistemlerin ve garanti belgelerinin hazırlanması, Bakım ve işletme el kitaplarının hazırlanması, Kesin Kabul’ün gerçekleştirilmesi.

Tasarım Yönetimi

Ön planlama dahilinde tanımlanan proje kapsamı doğrultusunda proje konsept tasarımının oluşturulması, tasarımın geliştirilmesi, tasarım çalışmalarının, proje tasarım grupları arasında koordineli olarak yürütülmesi.

Ön Tasarım Aşaması

Projenin kapsamının ve amacının açık bir şekilde ifade edilmesi, Proje hedef bütçesinin ve tahmini süresinin (master program) belirlenmesi, Organizasyondaki ekiplerin kurulması ve personel planı oluşturulması, Maliyet, doküman, raporlama, kalite vb. konularda kontrol sistemlerinin ve prosedürlerinin kurulması, İletişim ve bilgi yönetim metotlarının oluşturulması, Metodolojilerin hazırlanması, Mobilizasyonun tamamlanması, Ön planlama dahilinde tanımlanan proje kapsamı doğrultusunda proje konsept tasarımının oluşturulması, Tasarımın geliştirilmesi, Tasarım çalışmalarının, proje tasarım grupları arasında koordineli olarak yürütülmesi.

İhale Yönetimi

Geliştirilen tasarım doğrultusunda çizim, teknik, idari ve özel şartnameler, mahal ve marka listeleri, keşif özeti, birim fiyat tarifleri çalışmalarının yapılması, Tüm ihale dokümanlarının hazırlanması, İhalenin yapılması, Sunulan tekliflerin mali ve teknik özelliklerine göre değerlendirilmesi, Sözleşme hazırlanması, Ek talep/taleplerin olması durumunda sözleşme revizyonlarının / ek sözleşmelerin yapılması.

Yapım Yönetimi

İmalatların genel ve özel teknik şartnamelere, standartlara, sözleşmeye, fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde iş programı dahilinde gerçekleştirilmesinin sağlanması, İş ilerlemelerinin takibi yapılarak iş programının güncellenmesi, Yapım sürecinde gerçekleştirilecek ihalelerin ve sözleşme süreçlerinin yönetimi, Maliyet yönetimi kapsamında tahmini bütçelerin proje ilerleme aşamalarına uygun olarak hazırlanması ve maliyet kontrollerinin yapılması, Kalite standartları doğrultusunda kalite güvence ve kontrollerinin gerçekleştirilmesi, İş sağlığı ve güvenliği hususundaki uygulama ve kontrollerin gerçekleştirilmesi, Tüm proje paydaşları kapsamında ortak bir dokuman yönetim sistemi kullanılarak sağlıklı iletişim, dokuman akışı ve arşivlemenin yapılması, Periyodik raporlamaların yapılması, Proje risk değerlendirme çalışmalarının güncel tutulması, As-built projelerinin hazırlanması.

Proje
Yönetimi

Proje sahibi adına, projenin ön tasarımından sonlandırılmasına kadar tüm proje aşamalarında proje hizmet kalitesini artırıcı süreçleri planlama, yürütme ve kontrol hizmetini sağlamaktayız. Projenin planlandığı tarihte tamamlanması için tüm yenilikçi yöntem ve araçları kullanmaktayız.

PROJELER